1. Bendrosios nuostatos
1.1. Internetinė svetainė www.mazgeikafishing.lt  (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama UAB „Mazgeikos žvejyba“ (įmonės kodas: 141812344; buveinės adresas: Minijos g. 137, LT-93206 Klaipėda) (toliau – Mazgeikos žvejyba).

1.2. Šios naudojimosi svetaine taisyklės (toliau - Taisyklės) – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp Mazgeikos žvejyba  ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi Svetaine, o tai pat ir Taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi Lankytojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Lankytojus, neatlikusius registracijos procedūros.

1.3. Šiose Taisyklėse terminas „naudojimasis Svetaine“ yra suprantamas kaip visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Lankytojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, naudojantis interneto naršykle (Internet Explorer, Firefox, Opera ir kt.), o terminas „paslaugos“ – suprantamas kaip visų ir bet kokių Lankytojo veiksmų atlikimas, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Svetainę,  klausimų teikimą , registruojantis, perkant prekes bei atliekant visus kitus veiksmus Svetainėje.

1.4. Jeigu nėra nurodyta kitaip, naudojimasis Svetaine ir paslaugomis yra nemokamas. Jeigu teikiama paslauga yra mokama – apie tai Lankytojai Svetainėje yra informuojami papildomai.

1.5. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas

praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

2.    Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenų apsauga ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje „www.mazgeikafishing.lt“, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika.
2.2.Klientų duomenys saugomi ir apdorojami laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Valstybės žinios. 2003, Nr. 15-597) direktyvų. Klientų asmeniniai duomenys yra saugomi ne ilgiau, nei tai būtina. Bet kuriuo metu klientas turit teisę nemokamai gauti informaciją apie savo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar prireikus net ištrinti. Tai galima padaryti kreipiantis į mus el. paštu neizvyno@gmail.com arba kitais nurodytais kontaktais.

3.    Sutarčių sudarymas
            3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.

            3.2. Po užsakymo atlikimo, prekės kaina gali pakisti, dėl tokių veiksnių, kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninės klaidos, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.).  Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

4.    Pirkėjo teisės

            4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje „www.mazgeikafishing.lt“ pagal prekių prekybos internetinėje parduotuvėje „www.mazgeikafishing.lt“ nustatytas taisykles.

            4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių prekybos sutarties, sudarytos su internetine parduotuve „www.mazgeikafishing.lt“, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (laišku, faksu ar elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per keturiolika darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

                        4.2.1. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;

                        4.2.2. kitų prekių, kurių trūkumų šalinimą, prekių keitimą, grąžinamą reglamentuoja ūkio ministro 2001 m. Birželio 29 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.58-2105) patvirtintas Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse.

            4.3. Daiktų pirkimo – pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 4.2. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė.

            4.4. Jeigu Pirkėjas pasinaudojo teise atsisakyti sutarties, kai už daiktą visiškai ar iš dalies sumokama pagal tam tikslui pardavėjo ir Pirkėjo ir trečiojo asmens sudarytą vartojimo kredito sutartį, tai ta vartojimo kredito sutartis turi būti nutraukiama be jokių papildomų įsipareigojimų Pirkėjui.

            4.5. Pardavėjas, gavęs šių taisyklių 4.2. punkte numatytą pranešimą apie sutarties atsisakymą, privalo per keturiolika dienų atsiimti daiktą ir grąžinti Pirkėjui už jį sumokėtus pinigus.

            4.6. Jeigu kyla ginčas dėl daikto išvaizdos pasikeitimų ar daikto sugadinimo, Pardavėjas privalo kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir pateikti daiktą ekspertizei. Ekspertizės išlaidas sumoka kaltoji šalis.

5.    Pirkėjo įsipareigojimai

            5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

            5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

            5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

            5.4. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve „www.mazgeikafishing.lt“, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje, o taip pat nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.    Pardavėjo teisės

            6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be jokio perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais ir panaikinti Pirkėjo sąranką.

            6.2. Susidarius aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

            6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.3.2. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per tris darbo dienas.

            6.4. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.3.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per tris darbo dienas.

7.    Pardavėjo įsipareigojimai

            7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „www.mazgeikafishing.lt“ teikiamomis paslaugomis.

            7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

            7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

            7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per tris darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės jei dėl prekės trūkumo pas tiekėjus jis negali parduoti identiško modelio, komplektacijos prekės.

8.    Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

            8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.

            8.2. Prekių kainos gali kisti, dėl tokių veiksnių kaip prekės savikainos padidėjimas (žr. Taisyklių 3.2 punktą).

            8.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

                        8.3.1. Apmokėjimas prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu. Atsiimant prekes parduotuvėje, galimas atsiskaitymas grynais pinigais ir banko kortele. Kai prekės pristatomos pirkėjui jo nurodytu adresu, arba į paštomatą - atsiskaitymas gaimas TIK BANKO KORTELE.

                         8.3.2. Atsiskaitymas Paysera sistemoje - Pirkėjas už prekes atsiskaito per Paysera sistemą elektroninės bankininkystės, ar kitu pirkėjui patogiu būdu.

            8.4. Atsiskaitydamas 8.3.2. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.3. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9.    Prekių pristatymas

            9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą ir laiką.

            9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

            9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

            9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 2-5 darbo dienas. Maksimalus pristatymo laikas 30 dienų.

            9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

            9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (sulūžusi, įplėšta ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

            9.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu - prekes pristačiusiu kurjeriu patikrinti siuntos komplektaciją, prekių kiekį ir įsitikinti, kad pristatytos yra visos prekės ir tokios komplektacijos, kokia buvo užsakyta iš Pardavėjo. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos komplektacijos ir tinkamo kiekio. Tais atvejais, kai priimant prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente kurį įteikia pasirašymui prekes pristatantis kurjeris bei nedelsiant informuoti Pardavėją telefonu (per vieną valandą nuo siuntos gavimo). Pirkėjas taip pat turi teisę nepriimti tokios siuntos ir raštu pareikalauti grąžinti sumokėtus pinigus, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas už prekes. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl netinkamos komplektacijos ar prekių trūkumo.

            9.8. Pirkėjas, grynaisiais pinigais gali atsiskaityti už prekes, kurių kaina ne didesnė nei 3000 Eur., kitais atvejais Pirkėjas atsiskaito pervesdamas į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 4.2. punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaujantis transportavimo kompanijos išrašyta sąskaita. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

            9.9. Kitą informaciją, susijusią su prekių pristatymu galima sužinoti „www.mazgeikafishing.lt“ skyrelyje „Kontaktai“ nurodytais susisiekimo priemonėmis.

10.    Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

            10.1. Kiekvienos „www.mazgeikafishing.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

            10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

            10.3. Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama  internetinės parduotuvės skyrelyje „Garantiniai įsipareigojimai“.

11.    Nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos

            11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

            11.2. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

12.    Atsakomybė

            12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

            12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

            12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei „www.mazgeikafishing.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

            12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

            12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

            12.6. Atsiradus žalai, kaltoji pripažinta šalis atlygina nukentėjusiai šaliai tiesioginius nuostolius.

13.    Apsikeitimas informacija

            13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

            13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyrelyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14.    Baigiamosios nuostatos

            14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

            14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

            14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.